היטל השבחה, השבחת נכסים, השקעות נדלן, טיפים לקניית נכס

מהו היטל השבחה?

מה זה בכלל היטל השבחה?
היטל השבחה הוא תשלום שעל בעל נכס לשלם לוועדה המקומית לתכנון ובנייה כאשר היא מאשרת תוכנית בניין עיר חדשה, הקלה או שימוש חורג בתוכנית קיימת, שמביאים לעלייה בערך הנכס שלו. מטרת ההיטל היא לכסות על הוצאות הוועדה המקומית. העוסקת בתכנון ופיתוח, ברכישת נכסים לצרכי הציבור הכללי לרבות הוצאות שימור אתר, ותשלום פיצויים בכל שנה, הרשות המקומית רשאית להשתמש ביתרת הכספים לטובת השקעה בחינוך, על פי הגבלות מסוימות הקבועות בחוק.

מתי משלמים היטל השבחה?
התשלום יתבצע או כשתממשו את זכויות הבנייה שניתנו לכם, כלומר תרחיבו את הדירה למעשה תצטרכו לשלם את ההיטל כבר כשתגישו את הבקשה להיתרי הבניין.
וכשתמכרו אות, הכי עצם האפשרות להרחיב את הדירה מעלה את ערך הנכס, וכעת העירייה תרצה להתחלק אתכם ברווח.

יש מקרים בהם אהיה פטור מהיטל השבחה? כן!
עפ"י החוק לא צריך לשלם היטל השבחה במקרים הבאים:
השבחה במקרקעין למגורים בשכונת שיקום.
השבחה במקרקעין למגורים בישובים מוכרזים.
הרחבה של דירת מגורים בשטח של עד 140 מ״ר,בתנאים מסוימים שקבע המחוקק.
השבחה במקרקעין בשל תוספת שטחי שירות להתאמת נגישות.
השבחה במקרקעין בשל קבלת היתר לבנייה או היתר להרחבה של דירת מגורים, שניתנו מכוח התוכניות הבאות: תמ"א 38
תוכנית מפורטת שהוכנה על-פי ההוראות של תוכנית המתאר הארצית; תוכנית אחרת המאפשרת בניית חדר מגורים על גג המבנה. פטור מהיטל השבחה לפי פסקת משנה זו יחול אך ורק על חדר מגורים הצמוד לדירה, שתיווסף לפי התוכניות האמורות לעיל.

Related Posts